Děkovná modlitba

Velebíme Tě, Pane, jenž jsi dal církvi a celému lidstvu svatého Peregrina, služebníka Panny Marie, našeho mocného přímluvce.

Klaníme se Pane Tvé milosrdné přítomnosti, ve které ses ukázal skrze život svatého Peregrina.

Děkujeme ti Pane Ježíši, který jsi sv. Peregrina uzdravil  z jeho nemoci a dal mu novou životní sílu, aby jako řeholník pokračoval ve své službě.

Pane, náš milostivý Bože,  na přímluvu svatého Peregrina shlédni i na naše utrpení, sestup k nám a dotkni se našich  nemocných sester a bratrů, kteří vkládají všechny své naděje do Tvého kříže.

Obracíme se k Tobě, Pane Ježíši Kriste.

Tebe velebíme, Tobě se klaníme nyní i na věky věků. Amen.