3. den - Svatý Peregrin - služebník Panny Marie

Chvalozpěv ke svatému Peregrinovi

K: Pane, ty jsi pramen  ….

K: Blaze chudým v duchu
L: neboť jejich je království nebeské. (Mt 5,3)

Svatý Peregrin důkladně dodržoval základní pilíře servitské spirituality, kterými jsou služba, milosrdenství, bratrství a mariánská inspirace.
Ve Forli se seznámil se svatým Filipem Benizim, a tato setkání s ním se stalo základním impulsem jeho vyvolení. V Sieně pobyl ve společenství blahoslaveného Františka a  blahoslaveného Jáchyma, kteří neúnavně splnili spiritualitu servitského řádu.  
Prosme Pána, aby každý z nás poznal takové bratry a sestry, kteří nám pomohou  dosáhnout naše poslání.

Litanie svatého Peregrina

Nebeský Otče náš! Ty jsi povolal svatého Peregrina do řádu servitů, aby věrně následoval Tvého Syna, Ježíše Krista.  Dej, aby se i dnes našli horliví následovníci Tvého Syna, kteří pro Království Nebeské na sebe vezmou řeholi svatého života. 
Dej, aby se společenství servitů  stalo cestou, mostem a znamením pro ty, kteří se vydali na cestu k Tobě. Aby se stalo světlem pro ty, kteří čekají na Tvoje světlo. Aby se stalo místem pokoje pro ty, kteří touží v nalézt svůj mír v Tobě.
Bože, jež jsi nám dal vše dokonalé, přijmi naši věčnou úctu, chválu a poděkování nyní  i vždycky a na věky věků. Amen. 

Svatý Peregrine! Oroduj za nás!

 Zpět na hlavní stránku Novény