5. den - Svatý Peregrin - služebník Matky ukřižovaného Krista

 Chvalozpěv ke svatému Peregrinovi

K: Pane, ty jsi pramen  ….

K: Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“
Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“
L: V tu hodinu jí onen učedník přijal k sobě. (Jn 19,26-27)

Peregrin jednoho dne uprostřed nejistot ohledně své budoucnosti prosil Pannu Marii, aby mu ukázala cestu, kterou má následovat. Blahoslavená Panna Maria odpověděla: „Synu, i já bych si přála, aby tvé kroky směřovaly po cestě k blaženosti. Já jsem matka toho, kterého uctíváš jako Ukřižovaného. On mě poslal, abych ti ukázala cestu.“ Chvalme dobrotu našeho Pána, který nedopustí, aby se z našeho života vytratilo světlo, naděje a útěcha.

Litanie svatého Peregrina

Marie Panno! Matko ukřižovaného Ježíše Krista! Svatý Peregrin u tebe nalezl ochranu a spolu s tebou věrně stál u kříže tvého Syna.
Oroduj za nás, abychom zůstali věrni a nesli svůj kříž ve zkouškách našeho života. Abychom pochopili cenu utrpení a svou naději vložili do Pána. Oroduj za nás nyní i v hodinu naší smrti, abychom milovali až do konce a nepropadali beznaději,  abychom věřili v lásku našeho Nebeského Otce.
S tebou, Panno Maria chválíme a velebíme Otce i  Syna i Ducha Svatého nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Svatý Peregrine, oroduj za nás!

 Zpět na hlavní stránku Novény