8. den - Svatý Peregrin - svědek naděje v době nemoci

 Chvalozpěv ke svatému Peregrinovi

K: Pane, ty jsi pramen  ….

K: Byly to však naše nemoci, jež nesl,
L: naše bolesti na sebe vzal. (Iz 53,4)

Svatý Peregrin žil celý život v sebezapření, každý den nosil svůj kříž ve stopách Ježíše Krista. Snažil se, aby svým životem věrně následoval Krista, který je pramenem věčné slávy. Ve svém milosrdném srdci nosil bolest mnohých. Hledal příležitost, aby vzbudil naději a víru v srdcích ostatních. Když si nemoc vyžádala amputaci jeho pravé nohy, den před plánovanou operací se z posledních sil doplazil ke kříži Krista, aby se pomodlil ke svému Mistrovi. Jemu svěřil své utrpení, do Něho vložil všechnu svou naději. Ukřižovaný Kristus k němu sestoupil a svým dotekem ho uzdravil.
Prosme Pána, aby také nám pomohl pochopit a přijmout tajemství utrpení a mohli s důvěrou hledět na kříž našeho Spasitele Ježíše Krista. Vyprošujme od Něho sílu a víru, abychom své utrpení dokázali  spojit s utrpením Krista pro spásu světa.

Litanie svatého Peregrina

Bože Otče, náš Utěšiteli! V učení tvého Syna Ježíše Krista jsi nám ukázal křesťanské hodnoty utrpení a naději vycházející z kříže tvého Syna. Zůstaň při nás v těžkých okamžicích života a posilni nás v naší samotě. Pomoz nám čelit těžkostem našeho života bez toho, abychom ztratili víru. Dej, abychom podle vzoru svatého Peregrina našli sílu u kříže Pána Ježíše ve svých tělesných a duševních utrpeních a očekávali útěchu a paprsek naděje. A ve víře v Něho dostali novou sílu k životu.
Tobě patří, Bože, který jsi oporou slabých a potřebných, čest a sláva  nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Svatý Peregrine, oroduj za nás!

Zpět na hlavní stránku Novény