9. den - Svatý Peregrin - prostředník nemocných s nádorovými onemocněními

Chvalozpěv ke svatému Peregrinovi

K: Pane, ty jsi pramen  ….

K: Nacházím jen soužení a strasti. Vzývám však Hospodinovo jméno. „Hospodine, prosím, zachraň mi život!“
L: Hospodine, ubránil jsi mě před smrtí, mé oko před slzami. (Ž 116)

Ti, kteří potkali svatého Peregrina, těžko zadrželi slzy, když uviděli následky těžké nemoci, která ho potkala. Lékař v klášteře jako poslední naději na záchranu života sv.  Peregrina se rozhodl pro amputaci pravé nohy, aby se nemoc nerozšířila do celého těla. Svatý Peregrin se v noci před operací obrátil na Spasitele Ježíše Krista a s důvěrou ho prosil: „Buď milostivý, Pane můj, Bože můj, vysvoboď mě z náruče Zlého, jinak má nemoc nade mnou zvítězí.“ Poté upadl do hlubokého spánku. Ve snu viděl, jak ukřižovaný Ježíš sestupuje  z kříže a dotkl se jeho nohy. Po probuzení zjistil, že nohu má uzdravenou. S vděčností v srdci děkoval milosrdnému Bohu za jeho zázračný dar.
Prosme Pána, aby nás neopustil v našem zármutku! Aby i k nám sestoupil, uzdravil nás a zbavil od všeho zlého!

Litanie svatého Peregrina

Pane Ježíši Kriste, ty jsi přišel mezi nás, abys vzal na sebe naši slabost a tíhu naší bolesti. Pohlédni na naše nemocné uzdravujícím pohledem. Ty, který jsi mnohé uzdravil a zbavil  zlého na svojí pozemské cestě, prosíme, ochraňuj naše nemocné. Ty jsi lékařem našeho těla a duše. Sestup k nám i dnes, aby ses dotkl a uzdravil naše nemocné rakovinou.
Na přímluvu svatého Peregrina, zmírni jejich bolesti a udržuj v jejich srdcích naději. Dej jim dar uzdravení, aby opět ve zdraví a s pokojem v duši Ti mohli sloužit a následovat tě.
Tobě Pane, Milosrdnému Samaritánovi, patří sláva a poděkování nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Svatý Peregrine, oroduj za nás!

 Zpět na hlavní stránku Novény