Litanie svatého Peregrina

Pane, smiluj se nad námi.                            Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.                           Kriste, smiluj se nad námi.
Kriste, slyš nás.                                           Kriste, slyš nás.
Kriste, vyslyš nás.                                        Kriste, vyslyš nás.

Bože, náš nebeský Otče,                              smiluj se nad námi
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Ježíši, Vykupiteli světa,
Ježíši, Spasiteli náš,
Ježíši, náš lékaři

Svatý Peregrine, vyvolený Bohem                oroduj za nás
Věrný následníku Krista,
Služebníku Panny Marie

Svatý Peregrine, muži evangelia                 oroduj za nás
Moudrý učiteli,
Bohatýre trpělivosti,
Příklade obrácení,
Pozorný svědku Božích znamení,
Skrze svou lásku ke kříži uzdravený

Svatý Peregrine, vzore ctnosti,                    oroduj za nás
Řeholníku, jenž jsi hořel láskou k Bohu
Věrný bratře,
Zrcadlo pokory,
Dokonalý plniteli slibu chudoby,
Věrný opatrovníku čistoty,
Náruživý služebníku Panny Marie

Svatý Peregrine, příteli Ukřižovaného         oroduj za nás
Anděli v lidském těle,
Oporo slabých a opuštěných,
Útěcho zarmoucených,
Pomocníku nemocných s rakovinou

K: Pane náš, vyslyš naše prosby
L: a naše volání přijď k Tobě!

Modleme se:

Trojjediný Bože! Pane v nebesích! Prosíme tebe, který sestupuješ k nám v našich bolestech a  uzdravuješ naše utrpení, na přímluvu tvého věrného služebníka a našeho prostředníka přijmi a splň naše prosby.  Skrze Krista, našeho Pána, který s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.